MÜÜGITINGIMUSED VEEBIPÕHISES MÜÜGIKESKUSES TOOLTRADE.EE
 
1. ÜLDSÄTTED
 
1.1. Käesolevad müügitingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad kõigi isikute (edaspidi Ostja) ja veebipõhise müügikeskuse tooltrade.ee (edaspidi Müügikeskus) omaniku Tooltrade Baltic OÜ (edaspidi Müüja) vahel Müügikeskuses müügil olevate Kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta eeldusel, et Müüja ja Ostja vahel ei ole sõlmitud eraldiseisvat müügilepingut.
 
1.2. Müüjaks on:
Tooltrade Baltic OÜ
Registrikood 12582970
Aadress: Turu tn 63, 50106 Tartu linn, Eesti Vabariik
E-post: info@tooltrade.ee
Telefon: +372 716 8088
Käibemaksukohustuslase number: EE101717975
 
1.3. Käesolevad Tingimused koosnevad käesolevast regulatsioonist ja selles viidatud tooltrade.ee kodulehel asuvatest tingimustest tellimise ja transpordi, garantii ning andmekaitse tingimuste kohta.
1.4. Ostja on Tingimuste mõistes olla juriidiline või füüsiline isik. Tarbija on füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Tarbijaregulatsiooniga kohalduvad erisused on müügitingimustes eraldi sätestatud ja eristuvad viitega „tarbija“.
1.5. Müüjal on õigus ühepoolselt Tingimusi ja Kaupade hindu muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused ja hinnad internetiaadressil tooltrade.ee. Kui  Ostja esitas tellimuse enne tingimuste ja/või hindade muudatuste jõustumist, kohaldatakse Müüja ja Ostja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja/või hindasid, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.6. Ostja nõustub, et Tingimusi sisaldav müügileping sõlmitakse elektrooniliselt. Ostjal on võimalik enne ostu sooritamist Tingimustega tutvuda, need salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada.
1.7. Ostja nõustub ostu sooritamisel, et on Tingimustes sätestatuga tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.
1.8. Müügikeskuse kasutamisel muus keeles kui eesti keeles, kajastatakse vastavas keeles Tingimused. Tõlgete vastuolu korral lähtutakse eestikeelsetest Tingimustest. 
1.9. Tingimustele lisaks kohaldatakse Müügikeskuses olevate Kaupade ostmisel Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus kehtivaid õigusakte.
1.10. Müügikeskuse klienditeenindus on kättesaadav Tingimuste punktis 1.2. toodud kontaktidel.  
 
2. TELLIMINE JA TRANSPORT 
2.1. Ostja valib Müügikeskuses välja soovitud kaubad.
2.2. Müügikeskuses esitatud piltide kohta tuleb selgitada järgmist. Pildid on kodulehel illustratiivse tähendusega. Enamik pilte on kindla grupi kohta. Näiteks otsfreesid, mis on sama kujuga, kuid erinevad mõne tehnilise näitaja poolest (raadius, lõikeosa pikkus vms). 
2.3. Ostja tellib Kaubad, esitades selleks Müüjale läbi Müügikeskuse või eraldiseisvalt e-posti (info@tooltrade.ee) teel tellimuse, milles märgib ära oma nime, kaupade koguse, kohaletoimetamise viisi ja koha ning muu asjaomase tellimuse täitmisega seotud informatsiooni. Seejärel võetakse kliendiga ühendust ja tehakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pakkumine.
2.4. Tellimusi käsitletakse tööpäeviti vahemikus kl 08.30-17.00. Laupäeval ja pühapäeval ning riigipühadel tehtud tellimused võetakse töösse järgneval tööpäeval. 
2.5. Kui Ostja soovib esitada Müügikeskuses tellimuse, tuleb esmalt Ostjal registreeruda Müügikeskuses kasutajaks vastavalt Tingimuste punktile 3 ja luua kasutajakonto SIIN. 
2.6. Müügikeskuse kaudu tellimuse esitamiseks tuleb tellimuskeskkonda sisselogida ja lisada enda tellimuskorvi tooted, mille ostmise vastu huvi tunnete. Pärast tellimuse esitamist, vajutades nupule „Kinnita tellimus!“ saadetakse meie müügipersonalile e-kiri koos päringus esitatud toodetega. Seejärel kontrollitakse laoseisu ehk kauba saadavust ja teavitatakse Teid kauba saadavusest/mittesaadavusest, hinnast ja tarneajast. Toodete laos  olemasolu korral saadetakse ettemaksuarve. Peale arve laekumist saadetakse tellimus teele vastavalt tellimuses valitud transpordi viisile. Püsikiklientidele saadetakse kaup välja koos arvega, maksetähtajaga vastavalt lepingus märgitud tingimustele.
2.7. Tingimustes sätestatud kohustuste võtmiseks peab Ostja olema vähemalt 18-aastane ja teovõimeline. Juhul kui isik tegutseb juriidilise isiku nimel, peab nimetatud juriidiline isik olema korrektse staatusega ja omama täielikku õigusvõimet. Tegutsedes Ostjast juriidilise isiku nimel, kinnitab esindaja, et tal on täielik volitus võtta juriidilisele isikule tehinguga seoses neis Tingimustes sätestatud kohustused.
2.8. Müügikeskuses Kaupade tellimisel klõpsab Ostja nupule „Olen läbi lugenud ja nõustun tingimustega“, millega Ostja kinnitab Tingimustega tutvumist ja oma nõusolekut nimetatud tellimuse alusel tehtud ostule kohaldatavatele Tingimustele. E-posti teel kaupade tellimisel Ostja kinnitab, et Ostja on läbi lugenud ja nõustub Tingimustega.
2.9. Klõpsates nupule  „Olen läbi lugenud ja nõustun tingimustega“ või esitades vastavasisulise kinnituse ja sooritades seeläbi ostu, kinnitab Ostja, et ta on tutvunud kogu Müügikeskuses esitatud tellitud Kaupu puudutava informatsiooniga, sealhulgas sedalaadi kaupade tüüpiliste põhiandmetega ulatuses, mis on vajalik teadliku ostuotsuse tegemiseks. Ühtlasi kinnitab Ostja, et nõustub saama Kauba juurde kuuluva kasutusjuhendi inglise keelsena (kasutusjuhendid on leitavad SIIT). 
2.10. Juhul kui Ostja vajab täiendavat informatsiooni või abi (näiteks toote kasutamisel, garantiitingimuste täpsustamiseks), on Ostjal võimalik kontakteeruda Müüjaga punktis 1.2 nimetatud kontaktandmetel.  
2.11. Müüja teatab Ostjale tellimuse kinnitamisest või selle tagasilükkamisest mõistliku aja jooksul e-posti teel. Arvestades, et kaupade hinnad ja saadavus võivad muutuda, jätab Müüja endale õiguse loobuda müügist. Tellimuse täitmise loobumisest informeerib Müüja Ostjat koheselt elektronposti või telefoni teel  ja tagastab Ostjale tasutud ostuhinna.
2.12. Pärast seda, kui Müüja on saatnud tellimuse kinnituse, ettemaksuarve, on Ostjal kohustus teha tellitud kaupade eest makse Tingimuste punkti 3 kohaselt. Ostja kinnitab kauba eest tasumisel nõustumist Müüja poolt tellimuse kinnitusel märgitud toote, hinna, käesolevate Tingimuste ja selles viidatud lisadega, sh andmekaitsetingimustega. Müüja ei toimeta kaupu kohale enne tellimusele vastava täieliku makse laekumist, v.a juhul, kui kokku on lepitud teisiti. Juhul kui täielikku makset ei ole tehtud makse aluseks olevalt arvelt nähtuva maksetähtaja jooksul, loetakse tellimus lõpetatuks ilma mistahes edasiste kohustusteta.
2.13. Pärast tellimuse eest tehtud makse laekumist kinnitab Müüja makse e-posti teel, esitades samas arve, Kauba spetsifikatsiooni, tarbijamüügi korral Tingimuste punktis 2.11 nimetatud tõlke kasutusjuhendist ning Kauba kohaletoimetamise tingimused. Tarbijale müügi korral edastatakse arve ja kasutusjuhendi tõlge paberkandjal või tarbija nõusolekul e-posti teel.
2.14. Tarbijamüügi korral väljastatakse pärast ostu sooritamist inglise keelse kasutusjuhendi tõlge osas, mis sisaldab tarbijale vajalikku teavet kauba ohutuks, sihipäraseks ja säästlikuks kasutamiseks ning kauba õigeks kokkupanemiseks, paigaldamiseks, ühendamiseks, hooldamiseks või säilitamiseks ja vajaduse korral ka hävitamiseks. Kui kaup koosneb mitmest osast, lisatakse kasutusjuhendisse loetelu kauba juurde kuuluvatest osadest (komplekti koostisosad).
2.15. Tarbija annab Tingimustega nõustumisel ühtlasi Müüjale nõusoleku enda isikuandmete hoidmiseks ja töötlemiseks kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega või mistahes muu sarnase õigustloova aktiga, et kaitsta isikupuutumatust Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna või mõnes muus riigis. 
2.16. Müüja jätab endale õiguse muuta Ostja tellimust tulenevalt olemasolevatest laovarudest või muudest objektiivsetest põhjustest. Müüja teavitab Ostjat kõikidest sellistest muudatustest enne kaupade väljastamist. Ostjal on kohustus muudatused kinnitada või tagasi lükata e-posti teel kolme (3) tööpäeva jooksul arvates Müüjalt teate saamisest. Juhul kui Ostja nimetatud kohustust ei täida, on Müüjal õigus leping lõpetada ja esitatud tellimust mitte täita, olles vabastatud mistahes sellega seotud vastutusest.
2.17. Kaupade müügileping loetakse sõlmituks ja jõustunuks arvates tellimusele vastava makse laekumisest Müüja arvelduskontole.
 
3. MÜÜGIKESKUSES KASUTAJAKONTO LOOMINE
3.1. Ostjal on võimalik luua Müügikeskuses kasutajakonto tellimuste esitamiseks ja kauba ostmiseks. Täpsed juhised kasutajakonto loomiseks leiad SIIT. 
3.2. Kasutajakonto aktiveerub selle loomise päeval ja isikul on õigus kasutajakonto sulgeda igal ajal. 
3.3. Kasutajakonto loomisel kinnitab konto omanik, et tema poolt avaldatud nimi ja kontaktandmed on tõesed, ta on täisealine ja juriidilise isiku nimel konto loomisel kinnitab esindusõiguse olemasolu. 
3.4. Kasutajakonto loomisega kinnitab isik, et ta saab aru kasutajakonto loomise eesmärgist (milleks on tellimuste esitamine, kauba ostmine), ta on tutvunud käesolevate Tingimustega ja selle lisadega ning nõustub nendega. 
3.5. Kasutajakonto loomisel avaldab isik, kas ta on nõus arvete ja vajadusel kauba kasutusjuhendite edastamisega e-kirja teel tema poolt avaldatud e-posti aadressile. 
3.6. Ostja vastutab kõigi tehingute eest, mis on tehtud läbi Müügikeskuse tema kasutajatunnust ja parooli kasutades.
 
4. KAUBA HIND JA MAKSEVÕIMALUSED
4.1. Kõik tooltrade.ee veebikeskkonnas müüdavate kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad 22%-list käibemaksu. Müüja jätab endale õiguse muuta Kaupade hindu, kuid hindade muutus ei mõjuta nende Kaupade hindu, mille tellimuse on Müüja aktsepteerinud ja mille eest on tasutud.
4.2. Müüja selgitab, et Tingimuste punktis 1.2 nimetatud aadressil asuvas Müüja esinduspoes müüdavatele kaupadele märgitud hinnasildid võivad olla informatiivsed ja erineda andmebaasis sisalduvatest hindadedest. Kirjalikul sildil märgitud hinna ja andmebaasis sisalduva hinna erinevuse korral kohaldub andmebaasis sisalduva toote hind.  Põhjused selleks seisnevad asjaolus, et Müüja ei tegele jaemüügi ega esmatarbekauba müügiga ning ei jõua piisava kiirusega hinnasilte muuta. Müüja teeb kõikvõimaliku, et hinnasildid oleks ajakohased, kuid kuni täielikult uutele elektrooniliste hinnasiltidele üleminekuni võib esineda erinevusi. Müüja põhitegevusala on Kaupade hulgimüük juriidilistele isikutele enamjaolt püsikliendilepingu alusel, mistõttu on esinduspoe uksel sellekohane hoiatus (teenindatakse ainult lepingulisi kliente).  Esinduspoes on Ostjal alati õigus ostust loobuda. 
4.3. Püsiklientidele, kes on loonud endale Müügikeskkonnas kasutajakonto, kohalduvad Müüja püsikliendi soodustused, mille tingimustega saab tutvuda tooltrade.ee veebilehel SIIN.
4.4. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ja kohaletoimetamise tasu täies ulatuses, tehes ettemaksuarvel näidatud Müüja arveldusarvele pangaülekande. Kaubale, mis on väljastatud arvega, kehtib arvel näidatud makse tähtaeg. Üle tähtaja läinud arvetele lisandub viivis 0,25% päevas. Müüjal on õigus lisada Klient maksehäire registrisse, eelnevalt teavitades klienti 7 päeva sellest ette. 
4.5. Kauba müügihinnale lisandub Kauba kohaletoimetamise tasu, kui Ostja ei tule tellitud kaubale ise järele Tooltrade Baltic OÜ esinduspoodi Tingimuste punktis 1.2 toodud aadressil. Kui pakkumises ei ole märgitud teisiti, ei sisalda Kauba hind Kauba kohaletoimetamise kulusid ega Kaubaga seotud lõivusid, maksusid või muid tasusid ning sellised kulud kannab Ostja. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ja tema poolt valitud kättetoimetamise viisist. 
4.6. Müüjal on õigus taganeda müügitehingust ja nõuda Ostjalt tagasi Kaup kui Müügikeskuses on eksituse tõttu märgitud hind, mis on oluliselt allpool Kauba turuhinnast (näiteks kui mitusada eurot maksev Kaup on müügis mõnekümne euroga, on tegemist ilmselge veaga ja seetõttu eeldame, et Ostja peaks aru saama, et tegemist on veaga ja Kaup ei kuulu sellise hinnaga müümisele).
4.7. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna Kauba müügihinna ja kohaletoimetamise tasu täies ulatuses, tehes pangaülekande ettemaksuarvel näidatud Müüja arvelduskontole.  Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Ostja ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule, mille sisust ei ole Müüja teadlik. 
 
5. KAUBA KOHALETOIMETAMINE JA KÄTTESAAMINE
5.1. Kaupa saab tellida Müüja esindusse Tingimuste punktis 1.2 nimetatud aadressil, valitud teenusepakkuja pakiautomaati või Kliendi poolt näidatud aadressile kullerteenust kasutades. 
5.2. Tarnetingimuste kohta loe täpsemalt ka SIIT.
5.3. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Läti, Leedu ja Soome. Väljaspool nimetatud piirkonda Kauba saatmise korral tuleb Ostjal Müüjaga eraldi kokku leppida transpordi viisis, asukohas ja maksumuses või sellekohase kokkuleppe puudumise korral tulla Kaubale järgi ise või läbi esindaja Müüja esindusse punktis 1.2 toodud aadressil. Kui Kauba on ostnud Ostja, kelle aadress asub väljaspool nimetatud piirkonda ja Ostja ei ole Müüjaga kokku leppinud Kauba kohaletoimetamise tingimustes, on Ostjal võimalik Kaup kätte saada Müüja esinduspoes punktis 1.2 toodud aadressil 14-päeva jooksul alates müügilepingu  jõustumisest. 
5.4. Ostjal tuleb jälgida Müüjale edastatavate andmete õigsust selleks, et vältida Kauba kohaletoimetamisel tekkivaid arusaamatusi ja viivitusi. Müüja ei vastuta Kauba kohaletoimetamisel tekkinud viivituste eest, kui selle on tinginud Ostja poolt edastatud andmete ebaõigsus.
5.5. Kauba kättesaamisel tuleb arvestada Tingimuste punktis 2.3 toodud tellimuste käsitlemise aega.
5.6. Kauba kättesaamine Müüja esindusest:
5.6.1. Kauba väljastamine toimub Müüja esinduse lahtioleku aegadel, mis on nähtavad veebilehel tooltrade.ee 
5.6.2. Ostjale väljastatakse kaup isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimusega seotud arve esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib Müüja jätta kauba väljastamata. Esindusõigust, mis ei nähtu avalikest registritest, tuleb tõendada volikirjaga.
5.6.3. Müüja ei vastuta Ostjale tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia arvest ja/või võltsinud volikirja ja selle alusel on Kaup kätte saadud.
5.6.4. Kauba kättesaamisel Müüja esinduses ei lisandu kohaletoimetamise tasu.
5.6.5. Juhul, kui klient ei tule kaubale järele 14 kalendripäeva jooksul, loeb Müüja, et Ostja on tellimusest loobunud ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Müüjal on õigus tagastatavast summast arvata maha Müüja poolt kantud kulud, mis on põhjustatud sellest, et Ostja ei tulnud kaubale järele.
5.7. Kauba kättesaamine pakiautomaadist:
5.7.1. Kauba kohaletoimetamisel Ostja poolt valitud pakiautomaati lisandub Kauba hinnale kohaletoimetamise tasu. 
5.7.2. Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Ostjat SMS-teatega numbrile, mille Ostja on Müüjale esitanud. SMS sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.
5.7.3. Müüja ei vastuta Ostjale tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.
5.7.4. Juhul kui Ostja ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb Müüja, et Ostja on tellimusest loobunud ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Müüjal on õigus tagastatavast summast arvata maha Müüja poolt kantud Kauba saatmise ja tagasisaatmise kulud, mis on põhjustatud sellest, et kullerist sõltumatutel põhjustel ei õnnestunud kaupa Ostjale kätte toimetada.
5.8. Kauba kättesaamine kulleriga:
5.8.1. Valides kauba kohaletoimetamiseks kulleri, lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu. 
5.8.2. Ostja peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Juhul, kui kauba kättetoimetamine ebaõnnestub kullerist sõltumatutel põhjustel kahel järjestikusel korral, tuuakse kaup tagasi kullerfirma terminali. Sellisel juhul on Ostjal võimalik võtta ühendust kulleriga neljateistkümne (14) päeva jooksul ja paluda saata kaup uuesti kullerteenuse vahendusel Ostja poolt märgitud kättesaamisaadressile. Kui eeltoodud katsed kaupa Ostjale üle anda ebaõnnestuvad, loeb Müüja, et Ostja on tellimusest loobunud ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. Müüjal on õigus tagastatavast summast arvata maha Müüja poolt kantud Kauba saatmise ja tagasisaatmise kulud ning hoiustamise kulud, mis on põhjustatud sellest, et kullerist sõltumatutel põhjustel ei õnnestunud kaupa Ostjale kätte toimetada.
5.9. Kauba kohaletoimetamine Eesti siseselt toimub keskmiselt 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest ehk tellimuse täies ulatuses tasumisest.  Väljaspool Eestit toimub Kauba kohaletoimetamine Euroopa Liidu siseselt punktis 5.2 nimetatud piirkonnas keskmiselt 7-30 päeva jooksul. Ülejäänud piirkonnas toimub Kauba kohaletoimetamine kokkuleppel Ostjaga ja eritingimustel (tähtaeg sõltub kulleri poolt pakutavast ajast). 
5.10. Kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riisiko ja muu sellega seotud riisiko läheb Ostjale üle kaupade valduse üleandmise hetkest kohaletoimetamise sihtkohas. Juhul kui Müüjal ei ole võimalik kaupu Ostjaga seonduvatel põhjustel üle anda, läheb kaupade juhusliku kaotsimineku ja/või kahjustumise riisiko ja muu sellega seotud riisiko üle Ostjale hetkest, mil Müüja on nõuetekohaselt täitnud oma kaupade ostjale kohaletoimetamise kohustuse.
5.11. Kauba kontroll:
5.11.1. Ostja on kohustatud kohe pärast kaupade saamist need põhjalikult üle vaatama ja kontrollima, et kõik selle osad on kahjustamata ja vastavad tellimusele. Enne kulleri poolt esitatud saatelehe allkirjastamist tuleb Kauba pakend üle vaadata ja kahjustuste ilmnemise korral teha märge saatelehele. Pakiautomaadist Kauba kättesaamisel tuleb Ostjal Kauba pakend üle vaadata ja kahjustuste ilmnemise korral viivitamatult Müüjat informeerida. Enne kauba vastuvõtmist soovitame Teil toote pakendid üle vaadata ja selle väliste vigastuste olemasolu korral kaupa mitte vastu võtta. Ostja fikseerib kohe saadetise saamisel kirjalikult (saatedokumendil) kõik vead, mis viitavad kaupade kahjustumisele kohaletoimetamise käigus, aga ka muud nähtavad mittevastavused, mida Ostja märkas või oleks pidanud märkama kaupade kättesaamisel, ning viivitamata teavitab sellest Müüjat. Muude vigade või mittevastavuste korral on Ostjal õigus esitada nõudeid üksnes juhul, kui sellised nõuded on esitatud Müüjale kirjalikus vormis (e-posti teel) neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kättesaamisest. Juhul kui Ostja rikub punkti 5.11. mistahes sätet, on Müüjal õigus keelduda vastu võtmast Ostja nõudeid seoses kaupade või nende kohaletoimetamisega. Kahtluste vältimiseks on asjakohane täpsustada, et eelmises lauses sätestatu ei kohaldu tarbijate suhtes.
4.11.2. Kauba kättesaamisel kohustub Ostja avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui Ostja on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on Müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta Ostja rikutud pakendi eest.
5.12. Ilma et see piiraks Tingimustes sätestatut, ei ole Ostja tellitud kaubad tagastatavad, hüvitatavad ega välja vahetatavad.
5.13. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata. Sõltuvalt makseviisist võib maksekorralduse tegemine tagasikandeks aega võtta kuni 10 tööpäeva. Müüja ei vastuta makseasutuste poolt põhjustatud viivituste eest. 
 
6. OMANDIÕIGUS
6.1. Kaupade omandiõigus antakse ostjale üle pärast kaupade hinna ja kõikide sellega seotud maksete täielikku tasumist Müüjale.
6.2. Enne omandiõiguse üleandmist ei ole Ostjal õigust anda Müüja kaupadega seotud lubadusi või neid pantida ning sellised lubadused või pantimised ei ole Müüjale siduvad.
 
7. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
7.1. Müüja kasutab Ostja poolt esitatud andmeid, sh isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse, teiste kehtivate õigusaktide ja punktis 7.2 viidatud andmekaitsetingimustega määral, mis on vajalik Müügikeskuse kasutamiseks, kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks ja müügilepingu täitmiseks. Sealhulgas on Müüjal õigus saata Ostjale Müügikeskuse paremaks või turvaliseks kasutamiseks teateid, säilitada Ostja Müügikeskuse kasutajakontol tellimuste, sh lõpetamata tellimuste andmeid mõistliku aja jooksu. 
7.2. Täpsemad isikuandmete töötlemise põhimõtted ehk privaatsuspoliitika on avaldatud SIIN 
7.3. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus andmekaitse tingimustega. 
7.4. Tarbija kinnitab, et Müüja võib töödelda Tarbija isikuandmeid kooskõlas lepingu tingimustega, Tarbijaga sõlmitud lepingu täitmiseks vastavalt Tarbija taotlusele ja edastada eelnimetatud andmeid isikutele, keda Müüja kasutab Tarbijaga sõlmitud lepingu täitmisel ning kellel on seejuures kohustus tagada Tarbija isikuandmete kaitse. Müüja jätab endale õiguse saata isiku e-maili aadressile infot enda toodete ja pakkumiste kohta kui isik on liitunud Müüja uudiskirjaga või andnud lepingu sõlmimisel või muul viisil nõusoleku enda andmete turunduslikuks kasutamiseks.. Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.
 
8. TOOTJA POOLT ANTUD GARANTII VAHENDAMINE
8.1. Müüja vahendab tootja poolset garantiid. Tootja garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda tootja kulul asja tasuta parandamist või asja parandamise võimatuse või ebaõnnestumise korral asja asendamist.
8.2. Garantii täpsemad tingimused, ulatus ja kestus on eraldi ära märgitud iga kaubagrupi kasutusjuhendis. Vastuolu korral lähtutakse nendest garantiitingimustest, mis on konkreetse kaubagrupi kasutusjuhendis.
8.3. Tootja garantii kehtib tingimusel, et Kauba tootja on vastavale Kaubale garantii andnud ja seda selgelt väljendanud Kaubaga kaasas olevates müügidokumentides, mille hulka kuulub kasutusjuhend. Müügikeskuses müüdavate seadmete kasutusjuhendid on leitavad SIIT.
8.4. Tootja garantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid (pretensiooni esitamise õigus – Tarbija võib puuduse ilmnemisel pöörduda Müüja poole oma pretensiooniga ostetud kauba osas kahe aasta jooksul alates puuduse ilmemisest).
8.5. Müügikeskusest ostetud kauba garantii kehtivust tuleb tõendada müügiarve ja selle tasumist kinnitava dokumendiga. 
8.6. Tootja garantii andmise korral on konkreetse Kauba kohta tootja poolt antud garantii tähtaeg märgitud vastava seadme müügidokumentides. 
8.7. Tootja garantii hakkab kulgema kauba Ostjale üleandmise hetkest ja lõpeb tootja poolt määratud garantiiaja möödumisel. 
8.8. Tootja poolt antud garantii hõlmab selliseid seadme puudusi, mis ei ole ilmnenud või tekkinud Ostjast tingitud asjaoludel ja mis ilmnevad tootja garantii tähtaja jooksul. Garantii tähtaeg algab seadme Ostjale üleandmisest.
8.9. Tootja garantii ajal kõrvaldatakse seadmel esinevad tootjapoolsed vead garantiikorras tootja kulul. Parandamise võimatuse või ebaotstarbekuse korral seade asendatakse või hüvitatakse tootja poolt. Tootja garantiis tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Ostjal pöörduda Müüja esindusse. Ostja vastavasisulise pöördumise korral on Müüja kohustatud Ostjale selgitama seadme tootja poolt kehtestatud tingimusi, sh garantiitingimusi.
8.10. Garantii tähtajal asendatud seadmele antakse algse garantiiga sama kestusega uus garantii ning seadme parandamise puhul ei pikene garantii parandamise aja kestuse võrra. Garantii ei hõlma seadmel ilmnenud puudusi, kui puudused on ilmnenud või tekkinud Ostjast tingitud asjaoludel sh, kuid mitte ainult, välistest põhjustest ja süülisest tegevusest; toote valest või mittesihipärasest kasutamisest; ekspluatatsiooni käigus toote normaalne kulumine; kauba kasutusjuhendis kaasas olevas dokumendis, kasutusjuhendis toodud juhiste järgimata jätmisest;  tootja poolt sertifitseerimata isiku poolt sooritatud remondist, remondipüüdlustest või muust tegevusest; puudulikust hooldamisest (sh kaubaga kaasas olevas dokumendis ettenähtud perioodilise hoolduse tegemata jätmisest), valedest töövõtetest paigaldusel, valest kasutamisest ning muudest välisteguritest põhjustatud vigadest nagu näiteks (kuid mitte ainult) vedeliku või niiskusekahjustusest, mehaanilisest vigastusest (sh kukkumine, põrutus, löök, raputus, mustus); seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise vms, vahetamise või eemaldamise korral jms.
8.11. Kui Ostja ei ole nõuetekohaselt täitnud tootja garantiid täpsustavaid tingimusi, sh seadme kasutusjuhendis ja garantiis sätestatud tingimusi, või kui seadmel tuvastatakse mõni eelmises punktis kirjeldatud asjaolu, toob see kaasa garantii lõppemise. 
8.12. Müüja ei kohustu hüvitama garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid. 
 
9. VÄÄRAMATU JÕUD
9.1. Müüjal on õigus tellimus tühistada ning mitte kanda vastutust oma lepinguliste kohustuste täieliku või osalise täitmata jätmise eest, kui see on põhjustatud tulenevalt vääramatu jõu asjaoludest, nt tulekahjust, üleujutusest, maavärinast, sõjast, streigist, õigusaktide muudatustest, kaupade tootja või vedaja tegevusest või tegevusetusest või mistahes muudest asjaoludest, mis ei ole Müüja kontrolli all ja mida Müüja ei saanud selle lepingu sõlmimisel ette näha. Eeldusel, et Müüja ei saanud sellist asjaolu ja selle tagajärgi vältida ning nimetatud asjaolud avaldavad otsest mõju selle lepingu täitmisele. Sellisel juhul pikeneb tema lepinguliste kohustuste täitmise tähtaeg selliste asjaolude esinemise ajaperioodi võrra.
9.2. Vääramatu jõu asjaolude esile kerkimisel on Müüja kohustatud kohe, kuid mitte hiljem kui kümne (10) päeva möödumisel, teavitama Ostjat sellistest asjaoludest ja nende oodatavast kestusest.
10. ÜLDISED OSTJA LEPINGUST TAGANEMISE TINGIMUSED
10.1. Müügilepingust taganemise õigus puudub juriidilisest või füüsilisest isikust Ostjal toodete puhul, mis on valmistatud vastavalt kliendi poolt saadetud joonistele või juhistele (eritellimusel).
10.2. Juriidilisest isikust Ostjale kohalduvad võlaõigusseadusest tulenevad üldised müügilepingust taganemise reeglid, sh ei ole lubatav müügilepingust taganemine ilma põhjuseta. Juriidilisest isikust Ostjal on õigus müügileping lõpetada sõltumata põhjusest (näiteks puudub Ostjal tellitava eseme jaoks vajadus) Müüjaga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud kokkuleppel. Tagasiostmisele ja vahetamisele kuuluvad ainult kaubad, mis tagastatakse originaalpakendis, mille pakend on rikkumata ja puhas. Samuti ei tohi tootel endal olla kasutusjälgi ega vigastusi. 
10.3. Tagastatud toodete eest maksame raha tagasi Teie pangaarvele viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeval pärast lepingust taganemist. Tagasimaksmisele kuulub lisaks kauba maksumusele ka postikulu kauba kättesaamise eest, väljaarvatud juhtudel, kui klient on kirjalikult avaldanud soovi eraldi transpordiks otse tehasest (lennupost jne). Kauba tagastamise postikulu hüvitab ostja.
 
11. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS
11.1. Käesolevas punktis sätestatud õigused ja kohustused kehtivad üksnes tarbijate suhtes ostude sooritamisel Müügikeskuses (s.t. ei rakendu juhtudele, kui ostjaks on juriidiline isik).
11.2. Tarbijal on õigus põhjust nimetamata tagastada tellitud kaubad Müüjale neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kättesaamisest. Tarbijal on kohustus järgida 14-päevase taganemisõiguse ajal kõiki kaupade kasutamisele kohaldatavaid seaduseid ja määruseid ning kohustus hoida  Kaup heas seisukorras. Tarbija 14-päevane taganemisõigus ei kehti, kui tarbija on kauba ostnud Müüja esinduspoes.
11.3. Tarbija poolse 14-päevase taganemisõiguse ja Kauba tagastusõiguse realiseerimiseks ei tohi tellitud Kaupa kasutada muul viisil, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks kaupluses (füüsilises poes). Kui Kaupa on kasutatud eelmises lauses nimetatud viisist erinevalt või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt Kauba väärtuse vähenemisele. Kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus väärtuse languse tuvastamiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Müüja vahel pooleks.
11.4. Käesolevas peatükis sätestatud taganemisõiguse teostamiseks ja kauba tagastamiseks esitab tarbija Müüjale kirjaliku taganemisavalduse, mis võib olla vabas vormis ja ühemõtteliselt arusaadav või justiitsministri määruse lisas toodud vormis, mis on kättesaadav siin: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf#  
11.5. Tarbija lepingust taganemise näidisjuhend, mille on kehtestanud justiitsminister, on kättesaadav siin: 
 
https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001?dbNotReadOnly=true&RIIGITEATAJA_AADRESS=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee&RIIGITEATAJA_AADRESS_HALDUS=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee
 
11.6. Tarbija poolne müügilepingust taganemise avaldus tuleb saata Müüjale aadressil: Turu 63, Tartu linn, 50106 Eesti kirja teel või e-posti aadressile: info@tooltrade.ee hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul kauba kättesaamisest.
11.7. Tarbija taganemisavaldus loetakse kehtivaks juhul, kui Müüja saab selle kätte neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kohaletoimetamisest või kui Ostja esitab tõendi, et on nimetatud perioodi jooksul andnud tagastatava kauba üle vedajale. Müüja teavitab tarbijat avalduse kättesaamisest viivitamatult e-posti teel.
11.8. Taganemise korral on tarbija kohustatud viivitamatult tagastama Kaubamüüjale samas seisukorras nagu ta selle sai ja originaalpakendis koos infolehe ning kasutusjuhendiga, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva möödumisel arvates taganemisavalduse esitamisest. Tarbijal ei ole Kauba tagasisaatmise kohustust üksnes juhul, kui Müüja on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõustunud asjale järele tulema.  Juhul kui tarbija kaupu ei tagasta Müüja määratud tähtpäevaks, loetakse kaupade tagastamise õigus lõppenuks.
11.9. Müüja on kohustatud tagastama kõik tarbija ostetud kaupade (kaasa arvatud transpordikulu) eest laekunud maksed neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest. Müüja teostab selles punktis sätestatud tagasimakse pangaülekandena arvelduskontole, mida tarbija kasutas makse tegemiseks.
11.10. Ilma eelmises punktis sätestatut piiramata on Müüjal õigus keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni tarbija on tagastanud tellitud Kauba Müüjale või esitanud tõendi, et on asja tagasi saatnud.
11.11. Tarbija kannab kõik otsesed kulud (sealhulgas, kuid mitte ainult, saatmiskulud), mis on seotud tarbijale nende müügitingimuste kohaselt kohale toimetatud kaupade tagastamisega.
11.12. Kui tellimus tagastatakse osaliselt, tuleb tellimisel tasutud postikulu tagastada proportsionaalselt tagastatud toodete arvule.
 
12. MUUD TINGIMUSED
12.1. Ostja ja Müüja vahelistele suhetele kehtivad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Väljaspoole Eesti Vabariiki tarbijale müügi korral kohalduvad Eesti Vabariigi õigusaktid, Euroopa Liidu õigusaktid ja vaidluste lahendamisel ka tarbija asukoha riigi regulatsioon.
12.2. Pildid kodulehel on illustratiivse tähendusega. Enamik pilte on kindla grupi kohta. Näiteks otsfreesid, mis on sama kujuga, kuid erinevad mõne tehnilise näitaja poolest (raadius, lõikeosa pikkus vms). Paljud pildid on tehtud ToolTrade Baltic OÜ pool, ning nende kopeerimine või muul moel kasutamine on keelatud, v.a. kirjalikul kokkuleppel (nt lepingulised edasimüüjad, kellele ei anta õigust pilte anda edasi kasutamiseks kolmandatele isikutele). Eelneva kohustuse rikkumise korral tuleb isikul tekitatud kahju hüvitada Müüjale. Vaidluse kokkuleppel lahendamise võimatuse korral on Müüjal õigus pöörduda kohtusse. 
 
13. VASTUTUS JA PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS
13.1. Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. 
13.2. Ostjal on õigus müügilepingust taganeda, kui:
13.2.1. müüja ei ole asja parandamist või asendamist mõistliku aja jooksul lõpule viinud;
13.2.2. müüja on keeldunud asja lepingutingimustega vastavusse viimisest, sest asja ei ole võimalik parandada või asendada või kui see põhjustaks müüjale ebamõistlikult suuri kulusid, võttes arvesse kõiki asjaolusid, muu hulgas väärtust, mis asjal oleks olnud, kui lepingutingimustele mittevastavust ei esineks, ning lepingutingimustele mittevastavuse olulisust.
13.2.3. mis tahes lepingutingimustele mittevastavus ilmneb hoolimata müüja püüdlusest asi lepingutingimustega vastavusse viia;
13.2.4. lepingutingimustele mittevastavus on nii tõsine, et õigustab kohest müügilepingust taganemist või
13.2.5. müüja on teatanud või asjaoludest nähtub selgelt, et ta ei vii asja lepingutingimustega vastavusse mõistliku aja jooksul või tarbijalemüügi korral tarbijale olulist ebamugavust põhjustamata.
13.3. Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul alates asja ostjale üleandmisest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et ühe aasta jooksul alates asja Ostjale üleandmisest ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Pärast kaheteistkümne kuu möödumist tuleb ostjal tõendada müüja vastutus.
13.4. Tarbijal on õigus müügilepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral kasutada järgmisi õiguskaitsevahendeid: nõuda kohustuse täitmist(1); oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda (2); nõuda kahju hüvitamist (3); taganeda lepingust (4); alandada hinda (5); rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist (6).
13.5. Tarbijal on õigus Kauba puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole kirja või e-kirja või telefoni teel Müügitingimuste punktis 1.2 toodud kontaktandmeid kasutades. 
13.6. Juriidilisest isikust Ostjal on kohustus teavitada Müüjat kauba lepingutingimustele mittevastavusest mõistliku aja jooksul ehk 30 päeva jooksul alates puuduse ilmnemisest. Pärast seda ei ole võimalik Ostjal võimalik kauba puudusele tugineda. 
13.7. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast Kauba üleandmist Ostja tegevuse või tegevusetuse tõttu (vale kasutusviis, õnnetusjuhtum vms) või kui tegemist on asja tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega.
13.8. Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui valitud õiguskaitsevahendi kasutamine on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teise õiguskaitsevahendi kasutamisega ebaproportsionaalseid kulusid, arvestades kõiki asjaolusid, muu hulgas väärtust, mis asjal oleks olnud, kui lepingutingimustele mittevastavust ei esineks, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust kasutada teist õiguskaitsevahendit ilma märkimisväärse ebamugavuseta.
13.9. Kui lepingutingimustele mittevastavus tuleb kõrvaldada asja parandamise või asendamise teel, teeb Ostja asja Müüjale kättesaadavaks. Kui Müüja asendab puudusega asja lepingutingimustele vastava asjaga või hüvitab selle, tagastab Ostja puudusega asja Müüjale ja seda Ostjale enam ei tagastata.
13.10. Müüja võib keelduda asja lepingutingimustega vastavusse viimisest, kui asja ei ole võimalik parandada või asendada või kui see põhjustaks müüjale ebamõistlikult suuri kulusid, võttes arvesse kõiki asjaolusid, muu hulgas väärtust, mis asjal oleks olnud, kui lepingutingimustele mittevastavust ei esineks, ning lepingutingimustele mittevastavuse olulisust.
 
14. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
14.1. Pretensioonid Müügikeskuse ja seal teostatud ostude kohta palume saata aadressile Turu 63, Tartu linn, 50106 Eesti või e-posti aadressile info@tooltrade ee või helistada + 372 716 8088.
14.2. Pretensioonis tuleb esitada kliendi nimi, kontaktandmed, pretensiooni kuupäev, Kaubal ilmnenud puuduse kirjeldus, nõude sisu ja lisada Kauba ostmist tõendav dokument või esitada andmed tasutu arve kuupäeva ja numbri kohta.   
14.3. Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele/pretensioonile kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul. 
14.4. Pooled annavad endast parima, et lahendada kõik Tingimustest tulenevad või nende täitmist mõjutavad vaidlused, vastuolud ja nõuded läbirääkimiste teel.
14.5. Juhul kui pooltel ei õnnestu saavutada kokkulepet läbirääkimiste teel, lahendatakse kõik Tingimustest või lepingu rikkumisest, lõpetamisest või kehtivuse küsimusest tulenevad või nendega seotud vaidlused, vastuolud või nõuded Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas, Eestis. 
14.6. Juhul kui Ostja on tarbija ja tema elukoht asub Eestis, on tarbijal õigus pöörduda 
14.6.1. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbijavaidluste komisjoni poole https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjo
14.6.2. Tartu Maakohtusse. 
 
Kohtualluvuse kokkulepe on sõlmitud mh juhuks, kui ostja asub pärast kokkuleppe sõlmimist elama välisriiki või kui viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.
 
14.7. Juhul kui Ostja on tarbija ja tema elukoht ei ole Eestis, on tarbijal õigus pöörduda lisaks punktis 14.6 sätestatule Ostja elukohariigi pädeva kohtu või asutuse poole, mis on loodud tarbijavaidluste lahendamiseks või Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise platvormile, mida võib kasutada vaidluste lahendamiseks väljaspool kohut ja mis on kättesaadav siin https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register#inline-nav-1. Tarbijal on piiriüleste vaidluste korral võimalik saada lisainfot Euroopa Liidu veebilehelt https://consumer.ee/en/filing-a-complaint/.