GARANTIITINGIMUSED

Müüja Tooltrade Baltic OÜ (registrikood 12582970) vahendab tootja poolset garantiid. Müüja ei anna müügigarantiid.

Alljärgnevalt on esimeses peatükis toodud tootja poolt antud garantii üldised tingimused ja sellele järgnevates peatükkides eraldi konkreetse tootja põhised, spetsiifilised garantiitingimused.

 1. Tootja garantii üldised tingimused
 2. Tootja garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda tootja kulul asja tasuta parandamist või asja parandamise võimatuse või ebaõnnestumise korral asja asendamist.
 3. Tootja garantii täpsemad tingimused, ulatus ja kestus on eraldi ära märgitud iga kaubagrupi kasutusjuhendis. Vastuolu korral lähtutakse nendest garantiitingimustest, mis on konkreetse kaubagrupi kasutusjuhendis.
 4. Tootja garantii kehtib tingimusel, et Kauba tootja on vastavale Kaubale garantii andnud ja seda selgelt väljendanud Kaubaga kaasas olevates müügidokumentides, mille hulka kuulub kasutusjuhend. Müügikeskuses müüdavate seadmete kasutusjuhendid on leitavad SIIT.
 5. Tootja garantii ei välista ega piira Ostja õigust kasutada muid seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
 6.  Müügikeskusest ostetud kauba tootja garantii kehtivust tuleb tõendada müügiarve ja selle tasumist kinnitava dokumendiga. 
 7. Tootja garantii andmise korral on konkreetse Kauba kohta tootja poolt antud garantii tähtaeg märgitud vastava seadme müügidokumentides. 
 8. Tootja garantii hakkab kulgema kauba Ostjale üleandmise hetkest ja lõpeb tootja poolt määratud garantiiaja möödumisel. 
 9. Tootja poolt antud garantii hõlmab selliseid seadme puudusi, mis ei ole ilmnenud või tekkinud Ostjast tingitud asjaoludel ja mis ilmnevad tootja garantii tähtaja jooksul. Garantii tähtaeg algab seadme Ostjale üleandmisest.
 10. Tootja garantii ajal kõrvaldatakse seadmel esinevad tootjapoolsed vead garantiikorras tootja kulul. Parandamise võimatuse või majandusliku ebaotstarbekuse korral seade asendatakse või hüvitatakse tootja poolt. Tootja garantiis tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Ostjal pöörduda Müüja esindusse. Ostja vastavasisulise pöördumise korral on Müüja kohustatud Ostjale selgitama seadme tootja poolt kehtestatud tingimusi, sh garantiitingimusi.
 11. Tootja poolt antud garantii tähtajal asendatud seadmele antakse algse garantiiga sama kestusega uus garantii ning seadme parandamise puhul ei pikene garantii parandamise aja kestuse võrra.
 12. Tootja garantii ei hõlma seadmel ilmnenud puudusi, kui puudused on ilmnenud või tekkinud Ostjast tingitud asjaoludel sh, kuid mitte ainult:
  1. välistest põhjustest ja süülisest tegevusest;
  2. toote valest või mittesihipärasest kasutamisest;
  3. ekspluatatsiooni käigus toote normaalne kulumine;
  4. kauba kasutusjuhendis kaasas olevas dokumendis, kasutusjuhendis toodud juhiste järgimata jätmisest; 
  5. kauba hooldusraamatus, kasutujuhendis vm kaubaga kaasas olevas dokumendis on ette nähtud kauba perioodiline hooldus ja Ostja ei ole seda teinud;
  6. tootja poolt sertifitseerimata isiku poolt sooritatud remondist, remondipüüdlustest või muust tegevusest;
  7. kauba puudulikust hooldamisest (sh kaubaga kaasas olevas dokumendis ettenähtud perioodilise hoolduse tegemata jätmisest), valedest töövõtetest paigaldusel, valest kasutamisest;
  8. kauba viga on tingitud välisteguritest nagu näiteks (kuid mitte ainult) vedeliku või niiskusekahjustusest, mehaanilisest vigastusest (sh kukkumine, põrutus, löök, raputus, mustus);
  9. kauba viga on tingitud õnnetusjuhtumist (nt kukkumine);
  10. kui seadme ja/või detaili seerianumber ei ole tuvastatav või see on vahetatud, eemaldatud jms.

1.12.    Tootja garantii lõpeb:

1.12.1.        tähtaja möödumisel;

1.12.2.        Kauba seerianumbri eemaldamisel või rikkumisel;

1.12.3.        Tootja garantiid täpsustavate tingimuste (sh seadme kasutusjuhendis ja garantiis sätestatud tingimuste) nõuetekohase täitmata jätmise korral;

1.12.4.        kui tootja tuvastab kaubal p-s 1.11. kirjeldatud asjaolud

 

Müüja ei kohustu hüvitama tootja garantii ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.